ประธานศาล รธน. ย้ำ คนดีสำคัญสุดในกระบวนการยุติธรรม

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ย้ำ คนดีสำคัญสุดในกระบวนการยุติธรรม ชี้ หลักนิติธรรมอยู่เหนือบทบัญญัติทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุ ตุลาการ รธน.ใช้นิติธรรมวินิฉัยหลายวาระ

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายใต้หลักนิติธรรม” เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ 20 ปี ว่า หลักนิติธรรมมี 2 ประการ คือ มีหลักกฎหมายที่เป็นธรรม และคนที่มาบังคับใช้กฎหมาย หรือ บุคคลในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ซึ่งคนที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นคนดี หลักนิติธรรมถึงจะเดินต่อไปได้ แต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกันทั่วโลก คือ บุคคลที่มาใช้กฎหมาย เพราะหากใช้กฎหมายอย่างเป็นไม่เป็นธรรมแล้ว หลักนิติธรรมจะไม่เกิดขึ้น

นายนุรักษ์ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้นำหลักนิติธรรม มาวินิจฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ศาลได้วางไว้ว่า การจำกัดสิทธิพื้นฐานของประชาชนทำได้ แต่ต้องได้สัดส่วนกัน คือ การดำเนินนโยบายของรัฐ กับ การดำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญยังกล่าวถึงหลักนิติธรรมในการใช้อำนาจรัฐ โดยนิยามไว้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 กรณีเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มา ส.ว. ของสมาชิกรัฐสภา เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 68

“หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ ที่มาจากหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ อันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของกฎหมาย ที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” นายนุรักษ์ กล่าว

นายนุรักษ์ กล่าวว่า นอกจากศาลรัฐธรรมนูญยึดตัวบทบัญญัติเป็นสำคัญ เหนือกว่านั้นคือหลักนิติธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตราบใดก็ตาม ถ้าคนไม่ดี กฎหมายจะดีเท่าไร ก็ไร้ประโยชน์ จะทำอย่างไร ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ต้องหาคนดีปกครองประเทศ ได้คนดีมาออกกฎหมาย มารักษากฎหมาย เป็นเรื่องสำคัญ และว่า ศาลรัฐธรรมนูญไทย คือผู้ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่หมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงหลักการพื้นฐาน และอัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน คู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเมืองการปกครองประเทศของเรา .- สำนักข่าวไทย