พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

เดิมทีที่นี่มีชื่อว่า “ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน” เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ และนิทรรศการต่างๆ ภายในอาคารทั้ง 4 แบ่งเป็น หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ อาคารหลักของการจัดแสดงเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในมีนิทรรศการถาวรจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งโบราณคดีจังหวัดลพบุรีและเรื่องราวอารายธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 700-1400 ชั้น 2 จัดแสดงเรื่องราวอิทธิพลเขมรที่พบในเมืองลพบุรี ชั้น 3 เป็นห้องที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจฉลองพระองค์ท่านพระบรรทม ฯลฯ ส่วนของสุดท้ายของอาคารจัดให้เป็น ‘หอศิลปะ’ สำหรับอาคารด้านหน้าคือ พระที่นั่งจันทรพิศาล จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและโบราณวัตถุที่ทำด้วยหินขนาดใหญ่ ห้องด้านหลังจัดแสดงงานประณีตศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ อาคารอีกหลังมีชื่อเรียกว่า หมู่ตึกพระประเทียบ (อาคารชีวิตไทยภาคกลาง) เดิมเป็นห้องเครื่องในสมัยรัชกาลที่ 4 จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาและอาคารหลังสุดท้ายพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่จัดแสดงหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand